Image by Paweł Czerwiński
Bekijk Gear
grijze Cellen
Image by Bill Oxford

Tarieven

Kosten en Vergoedingen

In 2022 zal er veel veranderen in de financiering van de GGZ. Hoe het er precies uit zal komen te zien, is helaas nog steeds onduidelijk. Helaas ziet het ernaar uit dat we voor 2022 geen contract met CZ kunnen sluiten, vanwege een extreem laag budgetplafond wat zij aan ons aanbieden. Hierdoor zouden we maar tot Februari/Maart clienten van CZ kunnen behandelen en daarna alle cliënten moeten weigeren.  We zijn natuurlijk nog in gesprek met CZ en hopen dat we alsnog wel een passend aanbod zullen krijgen. Wij zullen natuurlijk cliënten van CZ blijven behandelen, maar daar zullen mogelijk hogere kosten voor u zelf aan verbonden blijven, tenzij u een restitutiepolis heeft.  Voor meer informatie hierover: https://contractvrijepsycholoog.nl/

Met alle andere zorgverzekeraars hebben we inmiddels wel contracten gesloten. 

Voor informatie over de overgang naar het zorgprestatiemodel wat per 1-1-2022 in zal gaan verwijzen wij naar: 

https://lvvp.info/wp-content/uploads/2021/10/20211008-Opzet-patientcommunicatie-ZPM-gecontracteerd.pdfhtt

ps://lvvp.info/wp-content/uploads/2021/10/20211008-Opzet-phttps://lvvp.info/wp-content/uploads/2021/10/20211008-Opzet-patientcommunicatie-ZPM-gecontracteerd.pdfatientcommunicatie-ZPM-gecontracteerd.pdf

Algemeen

In 2021 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van veel vormen van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het wettelijk vastgesteld eigen risico. In hoeverre de behandeling wordt vergoed, hangt af van de ernst van de klachten.

 

Welke psychologische hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering en hoe wordt dit vastgesteld?

De psycholoog zal eerst een intake met u doen. De intake wordt altijd vergoed indien er een doorverwijzing is van de huisarts. De intake zal altijd bestaan uit minimaal 1 gesprek en soms zullen een of meer diagnostische vragenlijsten worden voorgelegd.

Op basis van de aard, ernst, complexiteit en het verloop van de klachten wordt bepaald of u voor een behandeling in de Basis GGZ in aanmerking komt en welk zorgproduct past bij uw klachten. In het eerste gesprek wordt dit met u besproken waardoor voor u inzichtelijk is wat de behandelduur is en de hiermee samenhangende kosten.

 

-GB-GGZ kort                    max 5 gesprekken (294 minuten)

-GB-GGZ middel               max. 8 gesprekken (495 minuten)

-GB-GGZ intensief            max 12 gesprekken (750 minuten)

 

- Transitieprestatie: als onverhoopt toch blijkt dat u niet in aanmerking komt voor behandeling vanuit de Basis GGZ en derhalve terugverwezen wordt naar de huisarts.

 

Welke tarieven hierbij horen verschilt per verzekeraar en zullen vaak rond de 10% minder kosten dan de maximale NZA tarieven. Hieronder staan de NZA tarieven (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_313793_22/1/)

Zorg                                                                                Euro

GB-GGZ kort                                                              522,13,

GB-GGZ middel                                                        885,01

GB-GGZ intensief                                                    1434,96

OBT (alleen intake)                                                    228,04

Consult onverzekerde zorg                                      114,41

Het kan gebeuren dat tijdens de intake of tijdens de behandeling helder wordt dat een behandeling in de Specialistische GGZ nodig is. Dan gaat de verwijzing opnieuw via de huisarts. Deze  behandelingen worden ook altijd vergoed.

 

 

Wie betaalt de rekening?

Omdat wij contracten hebben afgesloten met alle verzekeraars wordt de rekening voor vergoede zorg door ons met uw verzekeraar afgerekend.

Bij sommige budgetpolissen hebben verzekeraars contracten met bepaalde zorgaanbieders afgesloten met name voor angst en depressieve stoornissen. Dat betekent dat u niet vrij bent in de keuze van uw hulpverlener.

Specialistische GGZ

Voor de specialistische GGZ heeft Machteld Muller dit jaar alleen een contract met Zilveren Kruis/Achmea. Het is afhankelijk van uw zorgpolis (restitutie of natura) hoeveel u vergoed krijgt van de behandeling. Voor uitleg hierover en de financiële afwikkeling heb ik een overeenkomst met Flora Versloot van DBC prof. Wanneer u zich aanmeldt voor SGGZ zal ik u in  contact met haar brengen om een indicatie te krijgen van de kosten. 

 

Eigen risico?

Het eigen risico (voor allerlei vormen van gezondheidszorg uit de basisverzekering) zal in 2021 voor iedereen vanaf 18 jaar 385 euro per kalenderjaar bedragen. Het eigen risico verrekent uw zorgverzekeraar met u.

 

Niet vergoede zorg

Sommige “lichtere” klachten zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen zijn uitgesloten van verzekerde Generalistische Basis zorg.

Als de psycholoog dit op basis van uw klachten tijden de (vergoede) intake constateert, kan terug verwijzing naar de huisarts plaatsvinden. Mogelijk is dan de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

 

Ook wij blijven binnen de praktijk deze behandeling aanbieden, maar u zult dan zelf moeten betalen, eventueel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor de niet vergoede zorg hanteren wij een tarief van €105,-. Bij niet vergoede zorg krijgt u vanzelfsprekend niet te maken met het wettelijk verplicht eigen risico.

 

Afspraken annuleren

Indien u genoodzaakt bent een reeds gemaakte afspraak te annuleren, dan kunt u die 24 uur van tevoren kosteloos annuleren.. PPB is gerechtigd om niet tijdig geannuleerde afspraken in rekening te brengen. Hiervoor rekenen wij een tarief van 60 euro. 

Dit kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.  U kunt 24 uur per dag een bericht achter laten op ons antwoordapparaat of via de mail.