top of page
Image by Paweł Czerwiński
Bekijk Gear
grijze Cellen
Image by Bill Oxford

Tarieven

Kosten en Vergoedingen

Sinds januari 2022 is er veel veranderd in de financiering van de GGZ.

Voor informatie over de overgang naar het zorgprestatiemodel wat per 1-1-2022 in is gegaan verwijzen wij naar: 

https://lvvp.info/wp-content/uploads/2021/10/20211008-Opzet-patientcommunicatie-ZPM-gecontracteerd.pdfhtt

ps://lvvp.info/wp-content/uploads/2021/10/20211008-Opzet-phttps://lvvp.info/wp-content/uploads/2021/10/20211008-Opzet-patientcommunicatie-ZPM-gecontracteerd.pdfatientcommunicatie-ZPM-gecontracteerd.pdf

Algemeen

In 2024 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van veel vormen van psychologische hulp in de GGZ.. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het wettelijk vastgesteld eigen risico. In hoeverre de behandeling wordt vergoed, hangt af van de ernst van de klachten. Als er geen sprake is van een psychische stoornis, wordt de behandeling niet vergoed. Wij registreren m.i.v. 2022 binnen het Zorgprestatiemodel op basis van werkelijk gerealiseerde tijd. Zie voor uitleg deze folder. Een belangrijke verandering is de betalingstermijn. Het ZPM betekent dat er sneller, namelijk na een maand, gefactureerd gaat worden over de geleverde zorg. Begin februari wordt conform het ZPM de factuur opgesteld voor de maand januari. Dit betekent dat de factuur voor het eigen risico 2023 een maand na de start te verwachten is. 

 

Conform de richtlijnen aangaande transparantie in de zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) wordt hier een schatting gegeven van de NZA-tarieven voor een GZ-psycholoog of klinisch psycholoog of psychotherapeut.  Dit is samengesteld uit de zogenaamde directe tijd (face-to-face, telefoon, e-mail, beeldbel) en een opslag voor indirecte tijd (o.a. administratie). Voor elke beroepsgroep geld een ander tarief. En er wordt gerekend met tijdseenheden tussen 5 en 120 minuten. Voor alleen de GZ-psycholoog zijn er al 24 verschillende combinaties mogelijk. Om toch een idee te geven is hier een een tabel met het overzicht. 

Gesprekken worden binnen het ZPM als diagnostiek of als behandeling vastgelegd. De eerste 2- 4 gesprekken (intakefase) vallen onder het diagnostiektarief. De verdere gesprekken onder het behandelingstarief, tenzij later nog weer een diagnostiek afspraak wordt ingepland. Ook is van belang hoe lang een afspraak duurt. Er zijn tarieven voor: vanaf 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en vanaf 120 minuten. 

Onze werkwijze is dat standaard 60 minuten voor een afspraak in de agenda wordt gereserveerd. De tijd die voor u in de agenda is ingepland is de tijd die in rekening wordt gebracht. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter geduurd heeft. Als het verschil tussen de werkelijke en de ingeplande tijd groter is dan 15 minuten (zowel meer als minder) dan wordt dit volgens de regels van het ZPM wel in de agenda aangepast.  Het geldt voor alle ingeplande contacten: zowel gesprekken op de praktijk als (beeld)bellen.

Zorgvraagtypering

Op de rekening staat voortaan ook de zorgvraagtypering, dit is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de ernst en de hoeveelheid van hun klachten en problemen. Deze indeling dient om te bepalen hoeveel zorg iemand nodig heeft. Aan de hand van de vragenlijst Honos+ (gericht op uw klachten en problemen) wordt bepaald welk type zorgvraag in uw situatie van toepassing is. De zorgvraagtypering geeft dus informatie over de te verwachten behandelinzet, maar dit is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er ingezet wordt, op grond van de diagnose en de gestelde doelen. In het kader van tussentijdse evaluaties kan de Honos + in de loop van de behandeling nogmaals de Honos+ afgenomen worden om  te kijken of de behandelinzet bijgesteld moet worden of dat de behandeling mogelijk beëindigd kan worden. Natuurlijk gebeurt dit in samenspraak met u.

 

Voor meer informatie : https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

Wie betaalt de rekening?

Omdat wij contracten hebben afgesloten met alle verzekeraars wordt de rekening voor vergoede zorg door ons met uw verzekeraar afgerekend.  Bij sommige budgetpolissen hebben verzekeraars contracten met bepaalde zorgaanbieders afgesloten met name voor angst en depressieve stoornissen. Dat betekent dat u niet vrij bent in de keuze van uw hulpverlener.  Mocht u vragen hierover hebben is het verstandig om contact op te nemen met de zorgverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk om vooraf te zorgen dat u goed op de hoogte bent van uw verzekering en de bijbehorende vergoedingen.

Eigen risico?

In Nederland geldt een jaarlijks (minimaal) wettelijk eigen risico. Als u  al andere zorg genoten hebt in een bepaald kalenderjaar kan het zijn dat u het eigen risico (deels) al betaald hebt. In het geval van specialistische zorg is alleen al bij intake het bedrag van het minimaal wettelijk eigen risico benut. Voor het jaar 2024 is het minimaal eigen risico 385 euro (check bij uw verzekeraar de hoogte van het afgesproken eigen risico!).

Niet vergoede zorg

Sommige  klachten zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen zijn uitgesloten van verzekerde Generalistische Basis zorg.

Als de psycholoog dit op basis van uw klachten tijden de (vergoede) intake constateert, kan terug verwijzing naar de huisarts plaatsvinden. Mogelijk is dan de hulp die de huisarts met de POH-GGZ of een coach kan bieden voldoende.

 

Ook wij blijven binnen de praktijk deze behandeling aanbieden, maar u zult dan zelf moeten betalen, eventueel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, moeten door de behandelaar via een zogenoemd overig product (ovp) in rekening worden gebracht bij de cliënt. Het ovp-tarief van maximaal € 117,33 (prijspeil 2023) geldt voor een aaneengesloten behandelsessie. Daarbij wordt uitgegaan van een duur van 60 minuten per consult, inclusief indirecte tijd. In de praktijk komt dit meestal neer op een gesprek van 45 minuten en 15 minuten voor het doen van de administratie. Voor een sessie van 75 minuten (sessie 60 minuten en 15 minuten administratie) rekenen wij een tarief van €125,- Bij niet vergoede zorg krijgt u vanzelfsprekend niet te maken met het wettelijk verplicht eigen risico. Voor relatietherapie geldt een tarief van 140,- euro per sessie van 1 uur. 

 

Zie deze link voor de NZA tarieven

 

Afspraken annuleren

Indien u genoodzaakt bent een reeds gemaakte afspraak te annuleren, dan kunt u die 24 uur van tevoren kosteloos annuleren.. PPB is gerechtigd om niet tijdig geannuleerde afspraken in rekening te brengen. Hiervoor rekenen wij een tarief van 60 euro. 

Dit kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.  U kunt 24 uur per dag een bericht achter laten op de voicemail van uw eigen behandelaar of via de mail.

bottom of page